Condicions d'ús

Donant compliment a allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual es desenvolupa la mencionada Llei Orgànica 15/1999 l'informem que presta el seu consentiment exprés i inequívoc pel tractament de les seves dades personals que seran incloses en un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. El responsable d'aquest fitxer és NOSOLOMEDIA, S.L. amb NIF B-55254619 i domicili social al carrer Ricard Casademont, 34,  17240, Llagostera (Girona). Les dades que vostè introdueixi en algun dels nostre formularis serviran exclusivament per a gestionar les seves consultes electròniques, suggeriments o sol·licituds o bé per a gestionar la contractació d'espais publicitaris en els casos de les mercantils. En aquest cas, les dades es conservaran mentre duri la relació contractual.
Si vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició pot fer-ho a través de comunicació dirigida al Departament de Sistemes d'Informació de NOSOLOMEDIA, S.L. c/ Ricard Casademont, 34, 17240 Llagostera (Girona). Per a poder atendre l'exercici dels seus drets correctament, haurà d'acompanyar la comunicació amb fotocòpia del DNI i direcció a efectes de notificacions.