Condicions d'ús

Donant compliment a allò establert al Reglament (UE) 2016/67 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

així com en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual es desenvolupa la mencionada Llei Orgànica 15/1999, en tot allò que no contradigui el Reglament Europeu, 

 

l'informem que per a l'automatització de les seves dades personals haurà de prestar el seu consentiment exprés i inequívoc les quals seran incloses en un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. 

El responsable d'aquest fitxer és NOSOLOMEDIA, S.L. amb NIF B-55254619 i domicili social al carrer Ricard Casademont, 34,  17240, Llagostera (Girona). Les dades que vostè introdueixi en algun dels nostre formularis serviran exclusivament per a gestionar les seves consultes electròniques, suggeriments o sol·licituds o bé per a gestionar la contractació d'espais publicitaris en els casos de les mercantils i hauran de comptar amb la seva acceptació expressa no essent vàlida cap forma tàcita d'autorització de les mateixes. En aquest cas, les dades es conservaran mentre duri la relació contractual.

 

Si vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició pot fer-ho a través de comunicació dirigida al Departament de Sistemes d'Informació de NOSOLOMEDIA, S.L. c/ Ricard Casademont, 34, 17240 Llagostera (Girona). Per a poder atendre l'exercici dels seus drets correctament, haurà d'acompanyar la comunicació amb fotocòpia del DNI i direcció a efectes de notificacions.